School


GESCHIEDENIS VAN ONZE SCHOOL  "BS DE HEGGERANK"
  

De Heggerank is de enige basisschool in Heijen en valt onder de gemeente Gennep. De lagere school is 1 augustus 1970 opgericht. In 1985 werden de lagere school, "De Mariaschool" en de kleuterschool "De Heirakkers" samengevoegd tot één basisschool met de nieuwe naam "BS De Heggerank".

De heggerank is een klimplant, die in ons Maasheggenlandschap nog geregeld te zien is. De plant groeit van onderaf naar boven, daarbij gebruik makend van de steun, die de stam en de takken van de heggen haar biedt. Het is voor ons een metafoor voor opvoeding en onderwijs. Het logo van de school vindt u op de buitenmuur bij de hoofdingang. Het bestaat uit de woorden "de Heggerank" en daarboven sierlijk het heggenrankblad in bloei. De letters zijn wat onregelmatig en verschillen onderling in grootte. Dit doet denken aan de eerste lettertjes en woorden die onze kinderen leren. Ritme, groei en regelmaat is er nog niet echt en tussen de lijntjes schrijven valt ook al niet mee. Toch is het heel speels en herkenbaar, passend bij de schrijfstijl die zij gezamenlijk nog hebben. Het heggenrankblad staat sierlijk en evenwichtig boven de naam, het resultaat van acht jaren onderwijs. Een uitstekende basis voor de kinderen om aan te sluiten en te groeien in een eigen individuele richting.
Door "Samen te groeien en Samen te bloeien"  wil het team van de Heggrank staan voor kwaliteit, sfeer en samenwerking.

Stichting Lijn83PO (voorheen SKOMeN)
BS De Heggerank maakt sinds 1 januari 2015 deel uit van de stichting "Lijn83PO". Deze stichting bestaat uit 16 scholen. (vijftien katholieke basisscholen en een school voor speciaal basisonderwijs). 

BS De Heggerank maakte eerst deel uit van de stichting "SKOMeN". Sinds 1 januari 1996 waren de basisscholen van Gennep, Mook en Middelaar samen gegaan in de Stichting Katholiek Onderwijs Maas en Niers.  Hierdoor was er een samenwerking ontstaan van 10 scholen in onze regio (negen katholieke basisscholen en een school voor speciaal basisonderwijs).
Gemeenschappelijke zaken worden door dit schoolbestuur geregeld.
De individuele scholen behouden enerzijds een mate van autonomie, anderzijds worden vanuit de gedachte van samenwerking gemeenschappelijke doelen nagestreefd.
Bovenschools management (BSM)
Sinds 7 september 1998 is men binnen SKOMeN met een Bovenschools Management (BSM) gaan werken. Op 1 januari 2008 is de inrichting van de bestuursvorm omgezet naar Raad van Toezicht met een College van Bestuur.
Het college van Bestuur is Dhr. Michiel Leijser.KENMERKEN SITUERING VAN DE SCHOOL EN OMGEVING
Heijen ligt aan de Maas en wordt gekenmerkt door veel ruimte en groen in de omgeving. Het dorp Heijen heeft enkele voorzieningen en een actief verenigingsleven. Echter voor de meeste voorzieningen oriënteert de Heijense bevolking zich op het aangrenzende dorp Gennep.
Centraal in het dorp Heijen ligt de school, vast gebouwd aan het gemeenschapshuis "D'n Toomp". Aan de andere kant van het gemeenschapshuis is de peuterspeelzaal gehuisvest. Vast aan de achterkant van de school ligt een gymnastiekzaal, grenzend aan de speelplaats, deze is eigendom van de gemeente. De school huurt de zaal voor haar bewegingsonderwijs.
Alle instellingen hebben een eigen ingang.
Rond de aula zijn 8 groepslokalen gelegen en een speellokaal voor de kleuters. Midden in het schoolcomplex is een patio.
De aula wordt multifunctioneel gebruikt als:
  • personeelsruimte
  • bibliotheek (dinsdag)
  • computerruimte met diverse computers (dagelijks)
  • handenarbeidlokaal tijdens het circuit (woensdagochtend)
  • werkruimte voor kleine groepjes
Een aantal jaren heeft de Heggerank met ruimtetekort te maken gehad. In het schooljaar 2006-2007 is de verbouwing gerealiseerd. Hiermee heeft de school een achtste lokaal gekregen en een bovenverdieping met een vergaderruimte, bergruimte en een kantoor met orthotheek voor de leerlingenzorg en de administratie.
Basisschool "De Heggerank" is een katholieke school. Dit betekent niet dat er alleen katholieke kinderen op school zitten. Alle leerlingen die in staat zijn een reguliere basisschool te bezoeken zijn welkom, ongeacht hun levensovertuiging. De school kenmerkt zich door sfeer, kleinschaligheid en persoonlijke benadering.

ONZE MISSIE EN VISIE 

De opdracht van onze school
De Heggerank wil een open school zijn, waar kinderen graag naar toe gaan en zich thuis voelen. Maar niet alleen de kinderen, ook ouders en leerkrachten moeten zich er thuis kunnen voelen. Alleen dan kun je een goed werkklimaat scheppen, waarin kinderen zich ten volle kunnen ontplooien.
We stellen hoge eisen aan de beheersing van de basisvaardigheden, zodat onze leerlingen een goede voorbereiding krijgen op hun vervolgloopbaan in het onderwijs en de maatschappij. Ieder kind wordt als individu benaderd met een accent op de eigen zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Er wordt voldoende ruimte gegeven aan expressie, sport en spel. Dit draagt mede bij aan een goede sfeer op school, waarin een samenwerkend team zich vooral laat leiden door haar betrokkenheid op de kinderen. In een open communicatie en daardoor een goed overleg met de ouders willen we een geborgen en veilige schoolperiode voor onze kinderen realiseren.
De school heeft ook een belangrijke plaats in de dorpsgemeenschap Heijen. Dit komt onder meer tot uiting in een goed contact en samenwerking met de verenigingen en instellingen binnen de dorpsgemeenschap zoals o.a.: de parochie, de fanfare, het gilde, de voetbalclub, de carnavalsvereniging en de agrarische bedrijven. Op onze school staat de ontmoeting tussen mensen centraal. Daarbij worden verschillen niet verzwegen, maar juist actief gebruikt als uitgangspunt voor het onderwijs. De kinderen worden zo voorbereid op de maatschappij, waarin zij te maken hebben met veelzijdige opvattingen, meningen en gebruiken.
Respect, acceptatie en tolerantie zijn begrippen die worden omgezet in een levenshouding. De school staat voor:
  • Werken in een open sfeer (respect- veiligheid- duidelijkheid)
  • Doelgerichte leerprogramma's (effectief- samenhangend- actueel)
  • Zorg voor álle leerlingen (maatwerk- zelfstandigheid- verantwoordelijkheid)
  • Betrokken begeleiding (inspirerend- deskundig- enthousiast)
  • Adequate toerusting voor vervolgonderwijs en de maatschappij (studievaardig- gemotiveerd- kritisch opbouwend)

Onze Visie
De visie is herkenbaar in ons logo en draagt ons onderwijs en de omgang met elkaar uit. De visie op onderwijs is natuurlijk nauw verbonden met de missie van de school. We willen een school zijn, waar kinderen, ouders en leerkrachten zich thuis en veilig voelen. Kinderen moeten ervaren, dat ze tot iets in staat zijn, ieder op zijn manier en niveau. Ze moeten het gevoel hebben gewaardeerd te worden om wat ze zijn en kunnen. We willen kinderen leren verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf en elkaar. Wij bieden een veilig, ondersteunend klimaat om de kinderen de gelegenheid tot persoonlijke en sociale groei te geven.
Wij moeten als school rekening houden met verschillen tussen kinderen. Ieder kind is uniek. Wij streven naar onderwijs, dat enerzijds het kind in staat stelt zoveel mogelijk "mee te nemen", maar anderzijds ook zoveel bagage mee te geven dat de leerling zélf leert leren. We willen de kinderen op een positieve manier leren omgaan met anderen, zodat ze vanuit zichzelf leren kiezen voor waarden en normen, die een prettig samenleven mogelijk maken. 

In een dorpsgemeenschap als Heijen heerst een grote onderlinge verbondenheid. Ook kinderen maken deel uit van deze gemeenschap. We zien het als een taak van de school de kinderen te helpen in die gemeenschap te integreren middels een goed contact met de diverse verenigingen en instellingen binnen die gemeenschap.
Onze school werkt met het jaarklassensysteem, waarin de groepen soms, gedwongen door de grootte, gecombineerd zitten. Binnen dit jaarklassensysteem werken we gedifferentieerd in instructie en verwerking. Dit willen we nog beter afstemmen op de behoeften van de individuele leerling. Daar waar mogelijk worden samenwerkingsvormen ingezet. In de periode 2011-2015 zal daarom het coöperatief leren een groot aandachtspunt blijven.
Deze visie vertaalt zich op "BS de Heggerank" in de volgende zin:
SAMEN GROEIEN, SAMEN BLOEIEN!

Met als motto:
"Ik ben ik, jij bent jij, dat is okay!"
DE HEGGERANK (basis/ stabiliteit) Steunpunten om vast te houden. Vanuit deze basis verder groeien naar volwassenheid
Snel groeiende plant die d.m.v. krulslierten steunpunten zoekt, vindt en zich vastklemt. Die tijdens de bloei van de witte bloem, vruchtjes in de vorm van bessen afgeeft deze vormen het dynamische cyclische proces. "Life long learning" de weg naar volwassenheid.
SAMEN (veiligheid /verantwoordelijkheid) relatie
Kinderen staan centraal.
Je bent verantwoordelijk voor jezelf en voor elkaar.
Samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling.
Samen staan voor sfeer in een dynamische wereld.

GROEIEN (ontwikkelen / leren) autonomie onafhankelijkheid
Ingaan op de behoefte van het kind.
Ontwikkelen op je eigen niveau en op de manier die bij je past.
Ontwikkelen door zoeken en vinden van steunpunten
Leren, verstandig worden is leuk
Haal eruit, wat erin zit!
BLOEIEN (vrijheid /vertrouwen) competentie
Wij bieden een veilige en vertrouwde basis.
Ruimte krijgen om je te laten zien en te durven tonen.
Ruimte geven om gebruik te maken van jouw specifieke talenten.
Hierdoor vertrouwen in jezelf ontwikkelen.
Respect, je mag zijn wie je bent!