Onderwijs


BS DE HEGGERANK ONDERWIJSCONCEPT

Continu verbeteren
Basisschool de Heggerank is zich bewust dat de maatschappij in een snel tempo verandert. De toekomst waarin onze kinderen zullen leven, leren en werken is zich voortdurend aan het ontwikkelen en vernieuwen. Het is onze taak om de kinderen voor te bereiden op een leven lang leren in een steeds veranderende wereld.
 
De kernvraag is: wat en hoe moeten we leren om in de 21e eeuw succesvol te zijn?
Naast de kernvakken vraagt dit om andere (21ste eeuw) vaardigheden:
Samenwerken / Probleemoplossend vermogen / ICT geletterdheid / Creativiteit /
Kritisch denken / Communiceren / Sociale en culturele vaardigheden
 
Hier zijn drie partijen nodig: het kind, de ouder en de leraar.
  
Eigenaarschap van kinderen:
Kinderen weten aan welke doelen zij werken (groeps- en individuele doelen) en hoe zij die doelen gaan realiseren. Kinderen worden gestimuleerd en geleerd om te evalueren en te reflecteren op gestelde doelen. Zij hebben een belangrijk aandeel in de gesprekken over eigen vorderingen met leraar en ouders.
Educatief partnerschap met ouders:
Kenmerkend voor continu verbeteren is dat de oudergesprekken zich richten op het verbeteren van de onderwijspraktijk door dialoog in plaats van informeren, waarbij kind, ouder en leraar een gelijkwaardige rol hebben.
De professionele leraar:
Leraren beschikken over een onderzoekende houding en zijn zich bewust van het belang van de verbondenheid van bovenschoolse - schoolse - groeps - en individuele doelen. Leraren werken samen planmatig en systematisch aan verbeteringen.
Wij bieden leraren de mogelijkheden te professionaliseren door het stimuleren van samenwerking en onderzoek in o.a. professionele leergemeenschappen binnen en buiten de school.
 
Bovenstaande onderdelen komen gestructureerd aan bod door te werken met onderstaande Lotusdiagrammen op groeps- en schoolniveau.Dit filmpje laat u zien hoe wij het onderwijs op onze school hebben ingericht.